กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายอุดม ศรีใหม่
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวศศิวิมล บุญเพชร
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป